การจัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ประจำปี 2560 การบรรยายเรื่อง "จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัยยุคไทยแลนด์ 4.0" วันที่ 31 ก.ค. 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


ปรับปรุงข้อมูล : 8/8/2560 14:28:52     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาคณาจารย์ กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 64

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ประจำปี 2560 การบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัยยุคไทยแลนด์ 4.0” วิทยากรโดย พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี โดย อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร  คันธรส รองประธานสภาพนักงาน หลังจากจบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  เอี้ยงกุญชร ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ชี้แจงเรื่อง "ข้อบังคับและบทบาทของสภาพนักงาน” วันที่ 31 ก.ค. 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...รับฟังการบรรยายจาก linkhttps://www.youtube.com/watch?v=yrSuH9dEdnc&feature=youtu.be

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560)

7/12/2560 10:53:30
14

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

30/11/2560 13:56:33
14

รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนางประนอม จันทรังษี หัวหน้างานสภาคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จ. ขอนแก่น

27/11/2560 14:48:55
22

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2560 ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

16/11/2560 16:21:22
34

การประชุมผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน เพื่อเลือกประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน วันที่ 1 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สนอ. 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

2/11/2560 15:33:13
40

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ 3 หน่วยเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

25/10/2560 9:56:36
51

การเข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20-21 ต.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25/10/2560 9:20:29
24

ข่าวประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการสภาพนักงาน

16/10/2560 8:45:06
77

รับสมัครกรรมการสภาพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ชั้น 2 งานสภาคณาจารย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

3/10/2560 17:13:26
312

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

31/8/2560 14:22:20
53