การจัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ประจำปี 2560 การบรรยายเรื่อง "จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัยยุคไทยแลนด์ 4.0" วันที่ 31 ก.ค. 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


ปรับปรุงข้อมูล : 8/8/2560 14:28:52     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาคณาจารย์ กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 92

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ประจำปี 2560 การบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัยยุคไทยแลนด์ 4.0” วิทยากรโดย พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี โดย อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร  คันธรส รองประธานสภาพนักงาน หลังจากจบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  เอี้ยงกุญชร ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ชี้แจงเรื่อง "ข้อบังคับและบทบาทของสภาพนักงาน” วันที่ 31 ก.ค. 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...รับฟังการบรรยายจาก linkhttps://www.youtube.com/watch?v=yrSuH9dEdnc&feature=youtu.be

ข่าวล่าสุด

การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561

13/3/2561 14:48:08
29

ขอเชิญชวนทุกส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน เสนอรายชื่อบุคลากรสายวิชาการเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560

29/1/2561 10:17:01
148

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ สภาพนักงาน เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สนอ. 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

25/1/2561 16:36:07
64

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาพนักงาน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์ วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเสลา อาคารสำนักงานอธิการบดี

19/1/2561 14:28:43
64

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

19/1/2561 14:18:51
63

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม สนอ.2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

19/1/2561 14:13:43
67

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาพนักงาน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

19/1/2561 14:00:10
66

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ปขมท. ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม สนอ.2 สำนักงานอธิการบดี

5/1/2561 11:26:32
72

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนอ.ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

20/12/2560 18:39:23
69

ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560)

7/12/2560 10:53:30
80