การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ วันที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์


ปรับปรุงข้อมูล : 29/8/2560 14:53:59     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาคณาจารย์ กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 44

ประธานสภาพนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี อธิการบดี เป็นกรรมการ รองอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ วันที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในคณะและศิษย์เก่า โดยหัวหน้างานสภาคณาจารย์และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และงานสภาคณาจารย์ร่วมปฏิบัติงาน

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560)

7/12/2560 10:53:30
14

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

30/11/2560 13:56:33
14

รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนางประนอม จันทรังษี หัวหน้างานสภาคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จ. ขอนแก่น

27/11/2560 14:48:55
22

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2560 ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

16/11/2560 16:21:22
34

การประชุมผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน เพื่อเลือกประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน วันที่ 1 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สนอ. 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

2/11/2560 15:33:13
40

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ 3 หน่วยเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

25/10/2560 9:56:36
51

การเข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20-21 ต.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25/10/2560 9:20:29
24

ข่าวประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการสภาพนักงาน

16/10/2560 8:45:06
77

รับสมัครกรรมการสภาพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ชั้น 2 งานสภาคณาจารย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

3/10/2560 17:13:26
312

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

31/8/2560 14:22:20
52