การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ


ปรับปรุงข้อมูล : 31/8/2560 14:22:20     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาคณาจารย์ กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 103

ประธานสภาพนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ โดยมี อธิการบดี รองอธิการบดี เป็นกรรมการ วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในคณะ โดยมีหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย หัวหน้างานสภาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และงานสภาคณาจารย์ร่วมปฏิบัติงานด้วย

ข่าวล่าสุด

การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561

13/3/2561 14:48:08
29

ขอเชิญชวนทุกส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน เสนอรายชื่อบุคลากรสายวิชาการเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560

29/1/2561 10:17:01
148

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ สภาพนักงาน เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สนอ. 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

25/1/2561 16:36:07
64

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาพนักงาน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์ วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเสลา อาคารสำนักงานอธิการบดี

19/1/2561 14:28:43
64

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

19/1/2561 14:18:51
63

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม สนอ.2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

19/1/2561 14:13:43
67

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาพนักงาน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

19/1/2561 14:00:10
66

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ปขมท. ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม สนอ.2 สำนักงานอธิการบดี

5/1/2561 11:26:32
72

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนอ.ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

20/12/2560 18:39:23
69

ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560)

7/12/2560 10:53:30
80