รับสมัครกรรมการสภาพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ชั้น 2 งานสภาคณาจารย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


ปรับปรุงข้อมูล : 3/10/2560 17:13:26     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาคณาจารย์ กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 350

ด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ได้กำหนดแผนการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ตามประกาศแนบท้าย ดังนี้

  1. ข่าวสภาคณาจารย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
  2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560
  3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  4. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1/2560 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัครฯ
  5. ระกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 2/2560 รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
  6. ใบสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญชวนทุกส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน เสนอรายชื่อบุคลากรสายวิชาการเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560

29/1/2561 10:17:01
76

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ สภาพนักงาน เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สนอ. 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

25/1/2561 16:36:07
30

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาพนักงาน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์ วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเสลา อาคารสำนักงานอธิการบดี

19/1/2561 14:28:43
32

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

19/1/2561 14:18:51
28

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม สนอ.2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

19/1/2561 14:13:43
30

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาพนักงาน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

19/1/2561 14:00:10
29

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ปขมท. ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม สนอ.2 สำนักงานอธิการบดี

5/1/2561 11:26:32
46

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนอ.ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

20/12/2560 18:39:23
43

ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560)

7/12/2560 10:53:30
52

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

30/11/2560 13:56:33
50