รับสมัครกรรมการสภาพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ชั้น 2 งานสภาคณาจารย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


ปรับปรุงข้อมูล : 3/10/2560 17:13:26     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาคณาจารย์ กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 405

ด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ได้กำหนดแผนการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ตามประกาศแนบท้าย ดังนี้

  1. ข่าวสภาคณาจารย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
  2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560
  3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  4. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1/2560 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัครฯ
  5. ระกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 2/2560 รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
  6. ใบสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

การปฏิบัติงานของอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ วันที่ 30 พ.ค. 2561

14/6/2561 16:21:46
11

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

14/6/2561 15:17:41
8

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สนอ. ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

14/6/2561 15:10:15
27

บุคลากรงานสภาคณาจารย์ รดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการกองกลาง เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ประจำปี

14/6/2561 15:09:32
21

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561

14/6/2561 15:07:29
32

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนอ. 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

30/4/2561 10:29:52
22

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนอ. 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

30/4/2561 10:01:41
20

การเข้าร่วมประชุม ปอมท. ครั้งที่ 3/2561 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

11/4/2561 10:41:09
48

การทำยุทธศาสตร์สภาพนักงานกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ โบตานิค รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

28/3/2561 17:08:24
55

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

28/3/2561 17:07:22
49