กองกลางจัดโครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การไปพัฒนาตนเองของบุคลากรกองกลาง วันที่ 29 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม สนอ. ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี


ปรับปรุงข้อมูล : 31/8/2561 9:29:23     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาคณาจารย์ กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 140

กองกลางจัดโครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การไปพัฒนาตนเองของบุคลากรกองกลาง วันที่ 29 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม สนอ. ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับจากการไปเพิ่มพูนและพัฒนาตนเองมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนร่วมงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจการจัดการความรู้ในลักษณะองค์รวม ทำให้มีวิสัยทัศน์ในการทำงานอย่างกว้างไกล ส่งเสริมให้เกิดทักษะ และความสามารถในการแก้ปัญหาร่วมกัน

คลิก...รายงานผลโครงการจัด KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้...

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "จรรยาบรรณ และการปรับตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยในยุค Disruption"

13/8/2562 11:24:11
366

คณะกรรมการสภาพนักงานร่วมประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562

31/7/2562 18:14:41
57

ประธานสภาพนักงาน ม.แม่โจ้ บรรยายพิเศษ "การปรับตัวของพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"

31/7/2562 12:59:20
34

พิธีมอบโล่พนักงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

25/7/2562 14:40:01
63

ประธานสภาพนักงานเข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ณ มจธ.บางมด

23/7/2562 15:59:38
25

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการดำเนินการของสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

8/7/2562 11:17:41
210

ผู้บริหารและสภาพนักงาน ขอเชิญร่วมโครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร

13/5/2562 10:26:14
1007

สภาพนักงานพบปะรักษาการแทนอธิการบดีรวมทั้งทีมผู้บริหาร และประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562

4/4/2562 14:17:26
114

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน ครั้งที่ 2/2562

28/3/2562 17:59:28
102

รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

28/3/2562 17:46:35
73