การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี


ปรับปรุงข้อมูล : 17/10/2561 15:53:08     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาคณาจารย์ กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 89

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

21/2/2562 18:04:32
32

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

21/2/2562 16:20:49
17

ประธานสภาพนักงาน เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562

16/2/2562 13:39:06
20

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561

24/12/2561 10:58:58
87

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สนอ. 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

7/11/2561 15:20:08
74

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

17/10/2561 15:53:08
90

กองกลางจัดโครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การไปพัฒนาตนเองของบุคลากรกองกลาง วันที่ 29 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม สนอ. ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

31/8/2561 9:29:23
94

สภาพนักงานจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย จัดการบรรยายเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสรรค์สร้าง สุขสราญทั้งงานและชีวี” วันที่ 29 ส.ค. 2561

29/8/2561 17:56:49
120

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 ส.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

27/8/2561 17:35:12
74

รายงานการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 เรื่อง "เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ" ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 2561

14/8/2561 13:37:05
90