การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ


ปรับปรุงข้อมูล : 9/12/2562 10:21:35     ที่มา : สภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 234

             ด้วยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอถอนชื่อออก จำนวน 3 ท่าน สภามหาวิทยาลัย จึงให้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยที่เทียบเท่าคณะ รวมถึง สภาพนักงาน สภาวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าฯ เสนอชื่อได้หน่วยงานละ ไม่เกิน 3 ชื่อ  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาไม่เกินวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ภายในเวลา 16.30 น.)

            ในการนี้ สภาพนักงาน เห็นว่า การสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมาก จึงอยากให้บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมโดยอาจเสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา การวิจัย การบริหารงานบุคคล การบริหารองค์กร การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือด้านต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการประจำส่วนงานพิจารณา เสนอชื่อตามขั้นตอนดังกล่าว หรืออาจเสนอชื่อผ่านกรรมการสภาพนักงานที่เป็นตัวแทนคณะ/วิทยาลัยได้ ในกรณีเสนอชื่อผ่านตัวแทนกรรมการสภาพนักงานขอให้เสนอก่อน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพราะจะมีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 หากเสนอผ่านคณะกรรมการประจำหน่วยงานท่าน ให้เสนอต่อคณะกรรมการประจำส่วนงานก่อนวันประชุม

            “การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญ ที่สภาพนักงานเห็นว่า จะทำให้เกิดพัฒนาการที่ดีต่อองค์กรและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต”

 

ข่าวประชาสัมพันธ์     ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

9/12/2562 10:21:35
235

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

27/11/2562 9:41:11
94

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562

7/11/2562 16:48:34
152

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2562

31/10/2562 15:36:45
137

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ "อนาคตอุดมศึกษาไทยภายบริบทโลก"

28/10/2562 17:00:58
59

คณะกรรมการสภาพนักงานร่วมประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562

20/9/2562 15:14:23
92

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

18/9/2562 9:01:01
115

สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ ต้อนรับ มทร.อีสาน ศึกษาดูงานการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

11/9/2562 9:48:32
184

การชี้แจงหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

4/9/2562 15:44:38
353

ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช บรรยายในหัวข้อ จรรยาบรรณ และการปรับตัวของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยยุค Disruption

2/9/2562 15:13:00
145